Multiconsult første kvartal 2015: Solid inntjening og sterk ordreinngang

Oslo, 28. mai 2015 – Multiconsult rapporterer i dag et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for første kvartal 2015 på 79,7 millioner kroner. Resultatet er omtrent på linje med tilsvarende kvartal i fjor, justert for en arbeidsdag mindre i første kvartal i år samt kostnader knyttet til børsnoteringen. Konsernets netto driftsinntekter steg 3,4 prosent til 554,2 millioner kroner, hovedsakelig drevet av et høyere aktivitetsnivå innen forretningsområdene Samferdsel & Infrastruktur og Energi.

28. May 2015

«Driften i første kvartal bar preg av solid prosjektgjennomføring og god kostnadskontroll, men vi har et forbedringspotensial når det gjelder debiteringsgraden», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Ordreinngangen i kvartalet var god og bekrefter den sterke markedsposisjonen Multiconsult har. Selskapet ble tildelt viktige kontrakter som Hydro Karmøys pilotprosjekt for aluminiumsproduksjon, intercity-strekningen mellom Råde og svenskegrensen, Kilden barnehage og Trondheim Torg. Konsernets ordrereserve ved utgangen av første kvartal var 1 620,1 millioner, en økning på 29 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor.   

Konsernets netto kontantstrøm fra driften var 61,1 millioner kroner, hovedsakelig en konsekvens av kvartalets resultat.

Konsernets balanse er solid, med totale eiendeler per 31. mars på 1 326,0 millioner kroner, og en total egenkapital på 474,1 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 504,6 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av første kvartal gav en netto rentebærende eiendel på 493,0 millioner kroner. I løpet av andre kvartal 2015 er det vedtatt og utbetalt et samlet utbytte på 276 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene for 2015 ventes fortsatt å være gode, men varierer innenfor de ulike forretningsområdene. Multiconsult vil fortsette å dra nytte av sin sterke markedsposisjon og fleksible forretningsmodell. Resultatet for andre kvartal vil bli negativt påvirket av kostnader knyttet til børsnoteringen, i størrelsesorden 35-45 millioner kroner.

Selskapet vil presentere resultatet for første kvartal 2015 i dag, 28. mai, kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og Anne Harris, konserndirektør økonomi og virksomhetsstyring. Presentasjonen vil bli kringkastet via web cast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

     Investor relations: 
     Mitra Hagen Negård, investor relationsansvarlig
     Telefon: +47 95 79 36 31
     E-post:  ir@multiconsult.no

     Media:
     Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder
     Telefon: +47 911 70 188
     E-post: gaute.christensen@multiconsult.no


Om Multiconsult ASA

Multiconsult er ett av Norges ledende selskaper innen prosjektering og rådgiving, med mer enn 1 700 medarbeidere fordelt på 30 kontorer i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll til kunder i Norge og internasjonalt. Multiconsults opererer innenfor forretningsområdene Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Energi, Samferdsel & infrastruktur og Miljø & naturressurser. I 2014 gjennomførte selskapet mer enn 8 000 prosjekter for om lag 3 700 ulike kunder.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.